Kommunale puljer

Mariagerfjord kommunes puljer er beskrevet her, med link til ansøgning.

Når der søges kommunale midler skal ansøger have et CVR nummer.
Læs her om CVR

Har ansøger ikke CVR, eller kan få en bankkonto, kan Frivilligcenterets økonomiløsning være en vej.
Læs mere om Økonomiløsning her.


§18, Særligt udsatte borgere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde for andre.
Der kan søges støtte til frivilligt socialt arbejde og frivilligt arbejde med aktiverende forebyggende tiltag.
Støtten kan søges af foreninger, grupper eller andre former for organisationer samt enkeltpersoner, der ønsker at gøre en forskel gennem en frivillig indsats.
§18 kan søges til specifikke aktiviteter for en særligt udsat målgruppe.

Link
Ansøgning og vejledning

§79, Ældre & førtidspensionister

Der kan søges støtte til frivilligt socialt arbejde og frivilligt arbejde med aktiverende forebyggende tiltag.
Støtten kan søges af foreninger, grupper eller andre former for organisationer samt enkeltpersoner, der ønsker at gøre en forskel gennem en frivillig indsats.
§79 kan søges til frivilligt arbejde med et forebyggende og aktiverende sigte for borgere over 60 år samt førtidspensionister.

Link
Ansøgning og vejledning

Udviklingspulje med fokus på ensomhed

Puljen er til fremme af nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere. Det være sig i forhold til såvel eksisterende som nye aktører på området i forbindelse med indsatsen ”bekæmpelse af ensomhed” i Mariagerfjord Kommune.

Link
Ansøgning og vejledning

Frikortordning

Mariagerfjord Kommune har en pulje, der er med til at sikre, at ingen børn og unge, under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager.
Der er løbende ansøgningsfrist.

Link
Ansøgning og vejledning

Integrationsrådets pulje til integrations aktiviteter

Mindre beløb til projekter, der involverer styrkelse af integrationsområdet.
Der kan søges om økonomisk støtte til en aktivitet, et arrangement eller et initiativ, hvis tiltaget opfylder følgende krav:
  • Tiltaget skal have et konkret formål og primært udføres af frivillige foreninger/grupper/netværk
  • Tiltaget skal være en indsats, som støtter op om kommunens integrationspolitik
  • Tiltaget skal være rettet mod borgere bosat i kommunen
  • Tildeling af økonomisk støtte beror på en konkret individuel vurdering og prioritering fra gang til gang
Link
Ansøgning og vejledning

Udvikling og talent puljen

Udviklings- og Talentpuljen har til formål at støtte op om nye initiativer til udvikling af foreningerne og til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune.
Puljen skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af de mange talenter, der er i Mariagerfjord Kommune.

Link
Ansøgning og vejledning

Landdistriktspuljen

Landdistriktsrådet støtter hvert år en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne.
Projektpuljen udbydes hvert år til landsbyerne.
Der kan forventes et max. tilskud på kr. 25.000 pr. projekt.

Link
Ansøgning og vejledning

Forsamlingshus puljen

Mariagerfjord Kommune udbyder en fast årlig pulje til projekter i kommunens 23 forsamlingshuse.
Formålet med puljen er primært at understøtte energibesparende initiativer i forsamlingshusene.
Der kan forventes et max. tilskud på kr. 50.000 pr. projekt.

Link
Ansøgning og vejledning

Støtte til øvrige projekter

Der kan søges økonomiske midler til øvrige projekter med videre ved direkte ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid.

Link
Ansøgning og vejledning

Vedligeholdelse og energipuljen

Vedligeholdelses- og energipuljen er en pulje, som foreningerne kan søge til større vedligeholdelsesopgaver m.v.

Link
Ansøgning og vejledning

Udviklingsmidler til idrætshaller

Udviklingspuljen har til formål at støtte følgende indsatsområder for idrætshaller i Mariagerfjord Kommune.
  • Igangsætning af nye aktiviteter
  • Fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder
  • Styrke netværket imellem de ansatte i hallerne
  • Aktivitetsbonus ved forhøjet aktivitetsniveau
Ansøgning og vejledning

Mål- og net puljen

Idrætsforeninger har mulighed for at ansøge om tilskud til indkøb af mål og net til udendørs brug.

Link
Ansøgning og vejledning


 

Kommunale puljer kan godt ramme samme projektmål, men der gives kun penge fra en pulje i kommunen til det samme projekt.
Der er ansøgningsskema eller elektronisk formular til puljerne, som findes via anviste link på den enkelte piulje.

Er der tvivl om jeres ide kan støttes fra en pulje, kan det være en ide at se referaterne igennem, for lige at lodde hvad der normalt gives penge til, hvordan der vurderes og eventuelle andre ting.

Beskriv hvad det er I gerne vil forandre igennem jeres projekt. Hvem får gavn af det og hvor mange.
Er det kun jer, eller flere i lokalområdet der er med i projektet?
Gavner det kun jer, eller flere i lokalområdet?
Gavner det få, mange eller hele lokalområdet?

Lokal forankring er vigtig, og det vises gennem loaklt engagement, hvor både frivillige, håndværkere, butikker og borgere generelt støtter op. Det kan være i form af frivilligt arbejde, donering af ting, løsning af en opgave eller direkte penge. Alt sammen er en del af det samlede projekts budget.
Jo mere lokalt der involveres, jo lettere bliver det at overbevise kommunen om en puljeuddeling til jeres ide.