Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er ”Frivilligcenter Mariagerfjord”.
 2. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.
 3. Foreningen er medlem af Landsforeningens FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark).

§ 2 Formål

Foreningen har som formål:

 1. At forbedre rammerne for det frivillige arbejde i Mariagerfjord Kommune gennem støtte og synliggørelse af det frivillige arbejde.
 2. At sikre fortsat udvikling af det frivillige arbejde i Mariagerfjord Kommune.
 3. At støtte nye initiativtagere og foreninger i at få en god start.
 4. At udvikle samarbejdet mellem kommunen og de frivillige foreninger.
 5. At støtte, synliggøre og formidle frivilligt arbejde lokalt.
 6. At sikre lettere adgang for de borgere, der ønsker at få hjælp eller lave frivilligt arbejde.
 7. At skabe netværk for både frivillige og foreninger.
 8. At rådgive og vejlede alle med interesse for frivilligt arbejde om støttemuligheder.

§ 3 Medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages personer, grupper og foreninger, der støtter foreningens mål og arbejde.
 2. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til lederen af Frivilligcenter Mariagerfjord.   
 3. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted.
 4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.
 5. Frivilligcenter Mariagerfjords ledelse fører et medlemskartotek med medlemmernes navn og adresse.

§ 4 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned, og medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
 4. Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret. Hvert medlem har én stemme. Menige medlemmer af enkeltforeninger/grupper kan deltage på generalforsamling uden stemmeret.
 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
  3. Beretninger fremlagt til godkendelse:
   1. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden
   2. Lederens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år – der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
  9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  10. Valg af revisor for 1 år.
  11. Eventuelt.
 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 7. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Ved vedtægtsændringer skal der opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 5 medlemmer er til stede, og den er rettidigt indkaldt.
 9. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Bestyrelsen

 1. Foreningens bestyrelse består af 7(8) medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er valgt på generalforsamlingen.
 2. Der kan i bestyrelsen maksimalt sidde et medlem fra samme gruppe eller forening.
 3. Kandidater/stillere skal indsende skriftlig opstilling til bestyrelsen 14 dage forud for generalforsamlingen.
  Opstilling skal indeholde personlig begrundelse for opstillingen.
  I tilfælde af mangel på kandidater kan der søges supplerende kandidater på selve generalforsamlingen.
  Listen med opstillede kandidater sendes til medlemmerne en uge forud for generalforsamlingen.
 4. Byrådet udpeger et medlem af og blandt byrådet, der sidder i bestyrelsen i byrådets valgperiode.
 5. Administrationen i Mariagerfjord kommune kan udpege et medlem fra chef/direktions niveau, der sidder i byrådets valgperiode. Dog uden stemmeret.
 6. Byrådsmedlemmer og ansatte fra Mariagerfjord Kommune kan ikke vælges til formand eller næstformand.
 7. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand og sekretær.
 8. Bestyrelsesmøder afholdes minimum 4 gange årligt.
 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 10. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
 11. På bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.
 12. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
  Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 13. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens leder. Foreningens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen.

§6 Økonomi

 1. Regnskab og revision følger kalenderåret.

§ 7 Hæftelse og tegningsregler

 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 3. Ved beslutninger om pantsætning, låneoptagelse og leasing er der tale om en samlet bestyrelsesbeslutning.

§ 8 Ændring af vedtægter

 1. Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for forslaget.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.
 3. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler. 

§ 10 Eksklusion

 1. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og/eller misbruger foreningens formål.
 2. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3’s majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 11 Foreningens opløsning

 1. For at opløse foreningen kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
 2. Ved opløsning af organisation tilfalder dennes eventuelle formue frivillige formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Senior
Seniorer mødes
Integration
Kulturer mødes
Foreningshåndbog
Svar & støtte
Socialvejviser
Frivillig støtte
NGO job
Job i NGO
Techsoup
Softwareløsninger