Forretningsorden bestyrelsen 2018

..Bestyrelsens samarbejdsaftale....
§ 1. Umiddelbart efter generalforsamlingen.
 1. Bestyrelsen konstituerer sig med:
  • Formand
  • Næstformand
  • Sekretær
 2. Bestyrelsen godkender:
  • Forretningsorden
  • Rejseregler
  • Mødeplan.
§ 2. Ledelse

Bestyrelsen har kontrollerende ansvar for budget og regnskab, og er det organ, der godkender budgetjusteringer, fremlagt i forslag af leder.
Forretningsudvalget (FU), bestående af formand og næstformand i sparring med leder, omkring daglig ledelse. Se tillige §6.
Lederen forestår daglig ledelse i henhold til bestyrelsens retningslinier.

§ 3. Bestyrelsesmøde
 1. Planlægges i samråd med hele bestyrelsen og daglig leder, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med plan frem til og med næste generalforsamling.
 2. Formand eller næstformand skal være til stede under bestyrelsesmøderne.
 3. Daglig leder deltager i bestyrelsesmøderne.
 4. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 5. Formanden er mødeleder.
 6. Der skal være mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig (FCMF vedtægter §5)
 7. Afgørelser sker med simpelt flertal (FCMF vedtægter §5)
 8. Punkter, der ønskes diskuteret ud over den faste dagsorden, fremsendes/mailes til formanden senest 8 dage før bestyrelsesmødet med motivering for det ønskede punkt.
  Formanden foranlediger udsendelse af materiale, der skal anvendes på bestyrelsesmøde senest 7 dage før bestyrelsesmødet.
  Der er tavshedspligt om de emner der drøftes på bestyrelsesmøderne.
 9. Suppleanterne underskriver tavshedserklæring.
§ 4. Referat
 1. Der tages beslutningsreferat af sekretæren. Ønskes andet ført til referat bemærkes dette over for sekretæren.
 2. Deltager sekretæren ikke i bestyrelsesmødet vælges stedfortræder blandt fremmødte, som ikke kan være mødeleder eller leder.
 3. Referatet noteres med dato for gennemførelse af møde, og under godkendelse noteres godkendelse af referat af dato, således referaterne bindes sammen.
 4. Referatet udsendes via e-mail senest 7 dage efter bestyrelsesmødet.
 5. Eventuelle anmærkninger til referatet fremsendes med ”svar alle” senest 3 dage efter modtagelse.
 6. Referat underskrives af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.
§ 5. Dagsorden

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vil afvige fra nedenstående.

 1. Godkendelse af sidste referat
 2. Formanden orientering og debat
 3. Leder orientering og debat
  • Overordnet om centrets drift
  • Projekter
 4. Økonomi
  • Status af leder
 5. Andre punkter
 6. Eventuelt
  • Der kan ikke træffes beslutninger under punktet
 § 6. Forretningsudvalg

Møder planlægges afviklet hver måned. Der indkaldes ad-hoc, såfremt det findes betimeligt.
Formanden refererer til bestyrelsen om toppunkter.
Forretningsudvalget har ikke overdraget beslutningsret fra bestyrelsen, men arbejder i den ramme der er givet af bestyrelsen.

§ 7. Vederlag
 1. Formanden modtager vederlag på op til kr. 5.000,- for påførte udgifter i form af telefoni/internet, administration og kørsel. Vederlag afregnes samlet i december.
  Øvrige bestyrelse modtager ikke vederlag.
 2. Der kan ikke pålægges udgifter ved at deltage i bestyrelsesmøderne.
 3. Der kan udbetales kørepenge til bestyrelsesmøderne ud fra rejseregler vedtaget af bestyrelsen.
§ 8. Vedtaget

På bestyrelsesmødet april 2019

Senior
Seniorer mødes om fælles aktiviteter.
Integration
Kulturer mødes på tværs af etniske skel.
Foreningshåndbog
Svar støtte skabeloner
Socialvejviser
Frivillige støtter socialt
NGO job
Job i den frivillige verden
Techsoup
Softwareløsninger til frivillige