Skip to main content

Tavshedspligt, oplysningspligt & underretningspligt

Frivillige har som udgangspunkt en indirekte pålagt tavshedspligt gennem straffeloven §264d, og der behøves hverken ed eller underskrift for den er gældende.

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.
Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.


Den generelle tavshedspligt
Straffelovens generelle bestemmelser om tavshedspligt betyder, at du som privatperson ikke må videregive private billeder og personlige oplysninger om andres private forhold. Den generelle tavshedspligt gælder alle privatpersoner.
I en frivillig sammenhæng betyder det, at du ikke må give personfølsomme oplysninger om brugere/mentee videre til uvedkommende, med mindre de har givet sit udtrykkelige samtykke til det.
Det kan eksempelvis være oplysninger om:

  • Familieforhold
  • Seksuelle forhold
  • Privatøkonomiske forhold
  • Sygdom
  • Straf
  • Misbrug
  • Sociale problemer


Oplysningspligt
I nogle tilfælde må tavshedspligten tilsidesættes for en oplysningspligt.
Oplysningspligt betyder pligten til at videregive oplysninger, der normalt er omfattet af reglerne om tavsheds-pligt, til offentlige myndigheder. Denne myndighed vil typisk være politiet.
Generelt har alle borgere (og dermed også frivillige) oplysningspligt til politiet i to tilfælde ifølge straffeloven. Det gælder tilfælde, hvor jeres oplysninger kan være med til at:

  • Forhindre en alvorlig forbrydelse
  • Forhindre justitsmord

Det anbefales at drage kontaktpersonen ind i sagen, såfremt du som frivillig står i en situation, hvor oplys-ningspligt kan komme på tale.

Underretningspligt
Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung har behov for hjælp. Det fremgår af § 154 i Serviceloven.
Det betyder blandt andet, at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare.
Det gælder forhold som f.eks. vold, mishandling, omskæring og seksuelle overgreb.
Underretningspligten er en personlig pligt. Det betyder, at hver enkelt er ansvarlig for at reagere på sin egen bekymring.
Som anmelder vil du aldrig blive betragtet som part i en sag.