Skip to main content

Revisor

Revisoren er generalforsamlingens kontrollant i forhold til økonomi og regnskab.
Revisorerne har ret til at se alle bøger vedrørende foreningens regnskab og ret til at kontrollere foreningens regnskab og ret til at kontrollere foreningens kasse og beholdninger i øvrigt.
Bestyrelsen har pligt til at give revisorerne alle de oplysninger, som forlanges til vurdering af regnskabet.
Revisorerne har pligt til at underrette foreningens bestyrelse omgående, hvis der konstateres større fejl eller direkte uregelmæssigheder.

Ansvar
Er der tildelt tilskud eks. fra kommunen, har revisoren ansvar for at tilse tilskuddet er anvendt efter de bestemmelser de er givet efter.
Visse tilskud er behæftet med krav til revision, og endda med krav om revision af registreret revisor.
Hvis du sjusker med dine opgaver som revisor eller "bilagskontrollant" i en forening, risikerer du at blive ansvarlig - både i relation til offentlige myndigheder og til foreningen. Men sker der fejl, som man ikke ved almindelig omhu med sit arbejde kan forventes at blive opmærksom på, pådrager du dig intet selvstændigt ansvar.

Det er derfor vigtigt at der ved en revisionserklæring sker en påtegning, der sikrer beskrivelse af hvad der er foretaget, og om der er bemærkninger til udførelsen.

Eksempel på revisorerklæring
Bilag og kassebeholdning er gennemgået i forhold til regnskab og bankkonto. Kontrollen giver ikke anledning til bemærkning.