Skip to main content

Civilsamfundet

 Civilsamfundet er en samlebetegnelse, der bl.a. dækker over en række foreninger, organisationer og initiativer. Civilsamfundsbegrebet rummer både den frivillige sektor og det frivillige sociale område.

 

Den frivillige sektor
I Danmark bruges betegnelsen civilsamfund ofte synonymt med den frivillige sektor. Den frivillige sektor defineres dog mere snævert end civilsamfundet som helhed – nemlig som organisationer eller organiseringer, der er underlagt følgende kriterier. De frivillige organisationer:

  • er institutionaliserede (formelle eller uformelle), hvor de har et navn, adresse og jævnlige aktiviteter
  • er nonprofit og må derfor ikke tjene penge. Et evt. overskud må ikke gå til medlemmer, bestyrelse eller andre i organisationen
  • er selvstyrende og private og dermed ikke kontrolleret af den offentlige sektor. De har dermed også retten til at opløse sig selv ved egen beslutning og bestemme over egne aktiviteter.
  • er ikke obligatoriske. Det er dermed frivilligt at deltage i organisationen.

Derudover skal et vist minimum af organisationens ressourcegrundlag være baseret på frivillig arbejdskraft.

Den frivillige sektor kan således betragtes som en del af civilsamfundet, og den frivillige sektor bruges som samlebetegnelse for en række sammenslutninger og organiseringer, der ikke er entydigt defineret ved lov.

 

Det frivillige sociale område
Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der har til formål at give enkeltpersoner eller grupper øget velfærd og omsorg samt afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Det frivillige sociale område kan både indebære frivillige foreninger og organisationer, som har til formål at øge velfærden for udsatte borgere, og frivillige foreninger og organisationer med et socialt sigte, der udover at have almene fællesskaber for alle borgere også tager socialt ansvar for at inkludere en udsat målgruppe i deres aktiviteter. Almene fællesskaber forstås som fællesskaber, der er for alle borgere, hvorimod afgrænsede fællesskaber typisk er for en bestemt gruppe af borgere.

Det frivillige sociale område dækker som regel over aktiviteter inden for socialområdet, fx aktiviteter målrettet udsatte børn, unge og voksne og personer i sårbare positioner. Desuden dækker det frivillige sociale område visse aktiviteter inden for ældreområdet, sundhedsområdet og integrationsområdet.