Skip to main content

Budget

Et budget er et overslag over de udgifter og indtægter, I forventer at have. Budgettet er bestyrelsens oversigt over, hvilke planer den har for det kommende år udtrykt i kroner og øre.

Det er vigtigt, at I inden foreningsårets start har lavet et gennemarbejdet og realistisk budget. Forudsætningen for at udarbejde et realistisk budget er, at målsætningerne er klare, og at I har planlagt det kommende års aktiviteter. I skal vide, hvad I vil. Hvilket aktivitetsniveau forventer I i det kommende år? Skal I arbejde med særlige indsatsområder? Derefter må I nøje vurdere, hvilke udgifter og indtægter, der knytter sig til de enkelte aktiviteter.

Det er tit kassereren, der står for det praktiske arbejde med at udarbejde budgettet og fremlægge budgetforslaget for medlemmerne på generalforsamlingen. Men det er vigtigt, at bestyrelsen samlet tager snakken om planerne for det kommende år.

Eksempler på basisudgifter kan være

 • Foreningens faste aktiviteter
 • Bestyrelsesmøder
 • Kørsel (Se tillige "Skattefri godtgørelse")
 • PR, foldere og annoncer
 • Kurser
 • Kontorhold
 • Husleje
 • Lønninger
 • Kontingent til andre foreninger


Derudover skal I vurdere, hvor mange midler I skal sætte af til udvikling og fornyelse

 • Projekter
 • Tiltag
 • Enkeltarrangementer, der udvider foreningens aktivitetsområde eller omfanget af jeres nuværende aktiviteter


Eksempler på indtægter kan være

 • Medlemskontingenter
 • Andre former for medlemsbidrag
 • Kommunalt tilskud
 • Andre former for offentligt tilskud
 • Tilskud fra private fonde
 • Lotterier, bankospil, indsamlinger
 • Fester, koncerter, loppemarkeder o.l.
 • Sponsorering og reklame
 • Salg af forskellige produkter
 • Renter og udbytte


Hvordan foreningen sammensætter sin økonomi afhænger af en række forhold i den enkelte forening. Hvilke ressourcer er der i foreningen? Hvor stor økonomisk usikkerhed er man villig til at acceptere osv. Generelt kan man sige, at det er hensigtsmæssigt, hvis I kan finansiere jeres basisudgifter af forholdsvis sikre indtægter.