Skip to main content

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling ud fra generalforsamlingen og vedtægters anvisninger.

Bestyrelsens størrelse
En bestyrelse skal bestå af mindst tre personer, hvor overkant ikke har en grænse, men naturligvis bør overvejes, både i forhold til at kunne finde personerne, til at kunne samles og til at kunne kommunikere på et bestyrelsesmøde.

Roller der skal være i bestyrelsen

 • Formand, der forestår den overordnede drift og ledelse.
 • Kasserer, der holder styr på økonomi, regnskab og betaler regninger.
 • Sekretær, der tager referat og sørger for at det bliver rundsendt.


Roller der bør overvejes
Rollerne afhænger naturligvis af bestyrelsens størrelse.

 • Næstformand, til støtte og stand-in for formanden ved forfald.
 • Medlemsansvarlig, der altid har fokus på medlemmernes velvære.
 • Aktivitets ansvarlig, der står for en række, eller en enkelt aktivitet.En aktivitets ansvarlig behøves ikke have plads i bestyrelsen, og kan medvirke til at aflaste en bestyrelse.


Suppleant i bestyrelsen
Valgt stedfortræder for bestyrelsen, og tiltræder ved forfald i bestyrelsen.
Forfald og længden inden suppleant tager over kan besluttes både som vedtægfts bestemt eller indført i forretningsordenen.
Træder en suppleant ind i bestyrelsen, overtages nødvendigvis ikke den rolle, som det afgåede bestyrelsesmedlem har. Eks. kan formanden være valgt direkte på en generalforsamling, og det vil derfor kræve en ekstraordinær generalforsamling at få bestyrelsen gjort komplet.
Vedtægter kan kræve at en suppleant kun sidder til næste generalforsamling.

Bestyrelsens opgaver
Læs mere i folder fra CFSA, der er linket til nederst.

 • Udvikle strategi
 • Styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgetter
 • Sikrer, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser Sikrer, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
 • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
 • Fungerer som arbejdsgiver (hvis foreningen har lønnede ansatte).
 • Repræsenterer foreningen over for omverdenen
 • Sikre generationsskifte


Økonomisk ansvar
Læs mere i folder fra CFSA, der er linket til nederst.
Det er hele bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens økonomi. Sørg for at forretningsordene indeholder retningslinjer for hvordan økonomien håndteres.
Under budget og regnskab gives nogle simple håndterbare retningslinjer konkret for disse områder.

Tegningsregler
Bestemmes i vedtægterne som et væsentligt parameter, med hvem der er bemyndiget til at disponere betydende på foreningens vegne. Herunder økonomiske disposition, som dog ikke omfatter almindelig drift.
Udgangspunktet er at bestyrelsen repræsenterer foreningen og kan indgå aftaler på foreningens vegne. Praktisk er det mest hensigtsmæssigt, at nogle få, eks. formand + et bestyrelsesmedlem, kan disponere over foreningens midler, under ansvar over for bestyrelsen.
Tegningsreglerne er altså foreningens fuldmagt til én eller flere personer, der bemyndiger dem til at handle på foreningens vegne. Omvendt giver det personer uden for foreningen mulighed for at se, hvem der kan indgå aftaler på foreningens vegne.

Juridisk ansvar
Som bestyrelse hæfter I kollektivt for beslutninger. En bestyrelse betragtes altså som et juridisk kollektiv - hvor alle har det samme ansvar – uanset hvilke poster I har, og hvor længe hver enkelt har siddet i bestyrelsen.
Handler bestyrelsen uansvarligt eller uagtsomt, kan der blive påhæftet personligt ansvar, både jurisisk og økonomisk.
Uansvarlig hed kan være hvis der købes på kredit, og foreningne ikke kan betale, eller der er taget af kassen, og det ikke anmeldes, hvormed kreditorer ikke kan betales.
Uagtsomt kan være ved at undlade at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for lønnede ansatte, fordi kendskab ikke var til stede, og den ansatte kommer ud for en ulykke.
Er et bestyrelsesmedlem, eller flere uenige i en tvivlsom beslutning, men ikke har flertal, er det derfor vigtigt at få uenigheden ført til referat med navn.

Arbejdsgiver ansvar
Hvis der er lønnede ansatte i jeres forening, er det berstyrelsen, der har arbejdsgiveransvaret. Det betyder, at bestyrelse har pligt til at overholde den gældende arbejdsmarkeds lovgivning.

 • Arbejdsskadeforsikring
 • Feriepenge
 • ATP
 • Ansættelsesbevis og kontrakt
 • Arbejdsmiljø og APV (kan også gælde frivilige)
 • Afregning af skat og arbejdsmarkedsbidrag