Skip to main content

Fonde og puljer

Oversigt over fonde og puljer, som de fleste foreninger kan arbejde med.Der ligger penge til mange ting, men det kræver forberedelse, at søge dem, og måske skal der også hjælp til.

Inden du søger, du er skarp på følgende:

 • Hvad skal der bruges penge til?
 • Har du et realistisk budget?
 • Har I en foreningskonto i banken?
 • Har I MitID til foreningen?
 • Har I CVR nr. til foreningen?
 • Udarbejdelse af en beskrivelse, med formål/mål.
  Ofte ligger der et ansøgningsskema der skal udfyldes.

UDFORDRET
Har du/I ikke CVR, MitID eller bankkonto?
Der kan findes viden i Foreningshåndbogen, hvor der også kan læses om fundraising med støttematerialer.
Frivilligcenteret kan også være en hjælper.


 

Private Fonde

En oversigt over lokale fonde som kan medvirke til at støtte jeres aktiviteter i Mariagerfjord kommune.
BEMÆRK, at nogle fonde er geografisk begrænset i Mariagerfjord.

Elro Fonden

Udlodning vil som hovedregel blive givet til anlæg dvs.fysiske ting.
Desuden kan der gives støtte til særlige arrangementer og projekter.
Der vil kun undtagelsesvis blive givetstøtte til drift.
Der gives ikke støtte til formål, der er en åbenlys offentlig opgave.
Udflugter, studieture og fester gives der ikke støtte til.

Ansøger skal have væsentlig tilknytning til Elro's tidligere forsyningsområde, der bl.a. omfatter Mariager og Hadsund.

Link
Elrofonden
Ansøgningsskema

Sparekassen Danmark Fonden Hobro

Har udloddet midler fra få tusinde til 1,5 mill.

Konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
- Organisationer
- Foreninger
- Selvejende institutioner
- Sygehuse
- Plejehjem
- Gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt

Navneskifte i 2020 fra "Sparekassen Himmerlands Fonden"

Link
Jutlander Fonden Hobro
Ansøgningsskema

Fonden Himmerland

Fonden Himmerland støtter almennyttige formål i forsikringsselskabets virkeområde.
Stiftet af forsikringsselskabet Himmerland på sin 100 års fødselsdag i 1988.
Fonden støtter meget bredt, og gennem årene har mange idrætsforeninger, kulturaktiviteter, kulturhuse og lokale foreninger nydt glæde af fondens donationer.
Donationerne ligger typisk mellem 10-25.000,-

Der ligger et on-line ansøgningsskema på hjemmesiden, der skal udfyldes.

Link
Fonden Himerland
Ansøgningsskema

Røde Kors fonden

Røde Kors fonden uddeler kun i gamle Hobro Kommune område til institutioner, folkelig forankrede grupperinger (foreninger & selvorganiserede), hjemmeboende ældre og handicappede samt enkeltpersoner.

Der uddeles i april og oktober måned, dog kan mindre ansøgninger behandles løbende.

Røde Kors Fonden Hobro
Ansøgningsskema

Svend Nielsen og Herdis Mygind fond

Ny fond stiftet med 50 millioner i efteråret 2018.
Kalder til første uddeling i begyndelsen af 2019
Fondens væsentligste aktiviteter er at støtte almennyttige formål - herunder blandt andet idræts- og fritidsaktiviteter i Mariagerfjord Kommune
Forventer at uddele mellem 1-5 millioner hvert år.

Link
Nielsen og Mygind fond
Ansøgningsskema

Velux Fonden - Aktive ældre

VELUX FONDEN opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.
Fondens bevillinger til aktive ældre favner bredt. Individuelle ældre og grupper af ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive), der udfører samfundsnyttige aktiviteter, kan søge om midler fra fonden.

Der ligger en rigtig god vejledning på deres hjemmside.
Der er ingen ansøgningsskema.

Link
Velux Fonden
Ansøgningsskema

Fritidspuljen
Hvem kan søge
Børn og unge i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager den lave integrationsydelse, der blev indført pr. 1.september 2015.

Støtte til
Kontingent og udstyr

Link
Fritidspuljen
EU midler

EU midler er nogle af de offentlige midler der ligger til rådighed, og lokalt er det særligt LAG midlerne.
Det anbefales at sikre der er en resurseperson i foreningen, der har erfaring med ansøgninger og afrapportering, samt det opfølgende regnskab.

Frivilligcentret har endnu ikke erfaring med EU midler, og har valgt at se tiden an før en eventuel involvering, men der er erfaring omkring håndtering af EU midler blandt de ansatte.

Link
Ansøgning til oplysning
LAG himmerland
Finansiering fra EU

Puljer Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord kommunes puljer er beskrevet her, med link til ansøgning, der foregår digitalt.

Krav til ansøgning af kommunale midler

 • Registreret med CVR nummer (Se link øverst på siden)
 • Foreningskonto i banken
 • MitID til foreningen
 • E-boks til foreningen

UDFORDRET
Kontakt Frivilligcenteret, og få den fornødne hjælp til at komme videre.

Unge under 25 år

Frikortsordning - under 25 år

Ingen børn og unge under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, skal være udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager. Der er løbende ansøgningsfrist. 

Ungepuljen

Søg op til 10.000,-
Er du mellem 15 og 25 år, bor du i Mariagerfjord Kommune, og har du en idé, eller vil du gerne lave en aktivitet, et arrangement eller et projekt til gavn for andre unge i kommunen?
Så er det måske noget, Ungepuljen kan støtte.

Puljen støtter initiativer og aktiviteter, der i bred forstand bidrager til at skabe et uddannelses- og ungemiljø, der gør det attraktivt at være ung i kommunen. Det kan for eksempel være sociale eller faglige arrangementer, debatter, foredrag eller aktiviteter inden for musik, teater, design, krea, demokrati, journalistik, litteratur, visuelle medier, sport, natur og meget andet. 


Sociale puljer

SOCIAL - Puljer målrettet voksne og ældre §18/79 m.fl.
Støtte til frivilligt socialt arbejde som fællesskaber og samvær.
§ 18 kan søges til specifikke aktiviteter for en særligt udsat målgruppe. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.
§ 79 kan søges til frivilligt arbejde med et forebyggende og aktiverende sigte for borgere over 60 år samt førtidspensionister. Eksempler på aktiviteter er klubarbejde, undervisning, ældreidræt og almene foredrag.
Vælg den pulje, der ønsket at søge i, og følge vejledning her.
Ansøgning sker via elektronisk indtastning.
SOCIAL - Fremme af sammenhold & fællesskab

Ingen skal føle sig ensomme og alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.

Puljen er til støtte af aktiviteter, der fremmer sammenhold og fællesskab.
Puljen er målrettet borgere over 65 år i Mariagerfjord Kommune, men puljen kan også søges til andre målgrupper såfremt ansøgningen ligger inden for formålet med puljen.

Ansøgning sker via elektronisk indtastning.


Øvrige

Forsamlingshus puljen

Puljen kan hjælpe med alt fra energiprojekter og renovering til inventar og aktiviteter.

Landdistrikts puljen

Landdistriktsrådet støtter hvert år en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Der kan forventes et max. tilskud på kr. 25.000 pr. projekt.
Projektpuljen udbydes én gang årligt.

Mål og net puljen

Idrætsforeninger har mulighed for at ansøge om tilskud til indkøb af mål og net til udendørs brug.

Ansøgningsfrist en gang årligt.

Støtte til øvrige projekter

Der kan søges økonomiske midler til øvrige projekter med videre ved direkte ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid.

Udviklings- og talent puljen

Støtte til nye initiativer til udvikling af foreningerne og/eller til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune.

Udviklingsmidler til idrætshaller

Udviklingspuljen har til formål at støtte følgende indsatsområder for idrætshaller i Mariagerfjord Kommune.

Vedligeholdelse- og energipuljen

Vedligeholdelses- og energipuljen er en pulje, som foreningerne kan søge til større vedligeholdelsesopgaver m.v.


Foreningstilskud
En oversigt over fonde og legater som Mariagerfjord kommune har købt adfgang for alle foreninger i Mariagerfjord, og der tilmeldes via nedenstående link.
Tilmeld her

At søge penge til projekter krøver omtanke, omhu og tid.
Det behøves ikke at være en videnskab, og er der tale om mindre beløb udviser listen ovenover et par gode muligheder.

Kan I forklare hvad det er I gerne vil have lavet er I godt på vej.
Beskriv projektet og tag stilling til hvem der kan hjælpe fysisk med opgaven, hvem der også kan støtte med penge eller hjælp. Nogle gange kan en lokal butik eller håndværker måske give noget eller et nap med i opgaven. Både frivillige og lokale bidragsydere er en del af projektets finansiering, og gør det lettere at overbevise en fond om at det i vil ikke bare er jeres vilde ide.

Frivilligcenteret hjælper gerne med at forme ide og tanekr i retning af en ansøgning. Resurser til at skrive en ansøgning har vi ikke, men over en times tid med råd og vejledning kan vi sammen nå langt. Så hør bare om ikke også I kan få hjælp gennem Frivilligcenteret.